Când sunteţi deja înregistrat, vă rugăm să va logati direct aici

Facturează către
0
Editează adresa de facturare
Livrează la
Utilizaţi pentru livrare aceeaşi adresă de la facturare
Adăugare adresă de livrare nouă sau editează adresă existentă
Nume SKU Preţ Cantitate Taxă Reducere Total
 
Valoare totală produse:

Vă rugăm să selectaţi o metodă de livrare

Furnizați o adresă de expediere pentru a vedea toate opțiunile de livrare disponibile pentru această comandă.
 
Total:
0,00 lei
0,00 lei
Note și cereri speciale
Termeni şi Condiţii

Termeni de serviciu

 

Termeni şi Condiţii Generale de Vânzare

1. Contract – este acordul de voinţă al părţilor prezentat sub forma de ”Termeni şi Condiţii Generale de Vânzare”

2. Client – este persoana fizică sau juridică care încheie contractul, personal sau prin împuterniciţi.

3. Acţiune comercială – acţiunea prin care furnizorul oferă clientului condiţii mai avantajoase într-un anumit moment.

4. Operaţiunile comerciale

Acesti “Termeni şi Condiţii generale de Vânzare” constituie baza tuturor ofertelor şi operaţiunilor noastre comerciale.

Toate activităţile comerciale se vor realiza în conformitate cu “Termenii şi Condiţiile generale de Vânzare” stipulate mai jos, condiţii care vor fi recunoscute şi acceptate de fiecare cumpărător odată cu confirmarea respectiv trimiterea comenzii.

Comanda şi confirmarea comenzii dumneavoastră la firma nostră înseamnă că aţi luat la cunoştinţă şi acceptaţi termenii si condiţiile impuse de noi.

“Termeni şi Condiţii generale de Vânzare” au fost editate astfel încât să fie în concordanţă cu standardele profesionale şi cu regulile practicate pe plan naţional şi internaţional, şi se aplică la toate ofertele de preţ şi la toate operaţiile economice realizate cu clienţii noştri. Orice excepţie va trebui să fie confirmată în scris.

Preţurile - reprezintă valoarea netă a produselor şi vă vor fi comunicate în funcţie de cantitatea pe care o comandaţi. Toate preţurile sunt exprimate în Lei(RON) pentru vânzările din România, şi în Euro pentru clienţii din străinătate.

Preţurile sunt franco la furnizor, la care se adaugă costurile de transport şi taxele vamale specifice fiecărei ţări.

Înainte de a comanda produsele, vă rugăm informaţi-vă despre reglementările vamale ale ţării dumneavoastră.

5. Comenzile

Fiecare comandă va fi confirmată în scris sau printr-un mail.

Toate comenzile vor fi onorate în măsura în care acest lucru este posibil.

In caz de condiţii meteo nefavorabile, de culturi calamitate sau de calamităţi naturale, comenzile vor fi onorate în măsura posibilităţilor sau vor fi anulate cu înştiinţarea clienţilor.

6. Returnarea produselor

Puteţi înapoia marfa comandată în maximum 14 zile de la comandare, iar noi vă vom restitui banii. Anularea sau anunţarea trimiterii unei comenzi înapoi la firma noastră, din orice motiv s-ar produce ea, se poate face pe e-mail, sau în scris prin poştă.

Pentru a fi acceptată marfa înapoi şi a vi se restitui banii, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

  • Plicurile de seminţe trebuie să fie nedeschise şi intacte, şi ambalajul celorlalte produse trebuie să fie intact.
  • Se vor accepta numai acele produse care au ambalajul intact.
  • Cheltuielile de returnare a mărfii vor fi suportate de către client.
  • În urma tranzacţiei vă vom trimite banii înapoi în contul dumneavoastră.

7. Modalităţi de plată

Pentru clienţii cu vechime se acordă facilităţi de plată, fiecăruia în parte. Orice factură rămasă neplătită după perioada de graţie, va purta o penalitate ce se va adăuga valorii iniţiale până la achitare. Produsele nu vor intra în posesia clientului, până ce acesta nu achită integral preţul de achiziţie.

Pentru clienţii noi, achitarea se face înainte de livrare.

8. Proprietatea intelectuală

Orice proprietate intelectuală sau industrială a S.C DORADDA S.R.L – soiuri, mărci, semne distinctive, brevete, nume de domeniu, numele companiei, brevete de design, modele înregistrate, drepturile de autor – sunt proprietatea firmei şi formează o parte a fondului comercial al acesteia, şi nici un client nu are dreptul de a se folosi de acestea numai în cazul în care vor primi un accept scris din partea firmei noastre.

9. Garanţia calităţii

Întregul sortiment de seminţe pe care îl oferim este testat în ceea ce priveşte coeficientul de germinaţie şi este însoţit de certificate de calitate. Coeficientul de germinaţie este în limitele standardelor EU, pentru fiecare specie în parte.

Descrierile caracteristicilor varietăţilor din acest catalog sunt conforme cu specificaţiile oferite de producător.

Orice poză de pe eticheta înfăţişează doar specia, varietatea putând fi diferită faţă de imagine prin nuanţe de culoare, formă sau mărime.

Nu se poate garanta o lipsă totală de boli, în ciuda luării tuturor măsurilor rezonabile împotriva agenţilor patogeni.

Nici o livrare nu este posibilă înainte de terminarea testelor care atestă calitatea materialului săditor.

10. Obligaţii şi responsabilităţi

Performanţele şi culoarea varietăţilor pot varia în funcţie de zona geografică şi condiţiile de creştere.

Perioada de vegetaţie depinde de metoda de semănare/plantare, densitate, epoca de semănat şi condiţiile pedoclimatice locale.

Este responsabilitatea cumpărătorului să stabilească dacă seminţele sunt potrivite pentru condiţiile sale de cultură.

Producătorul trebuie să utilizeze aceste seminţe conform cu propriile sale cunoştinţe şi în funcţie de condiţiile locale pedoclimatice.

Obligaţiile furnizorului de seminţe de a compensa pierderile şi daunele sunt strict limitate la achitarea contravalorii seminţelor sau înlocuirea acestora.

Nu va fi inclusă nici un fel de sumă pentru daune incidentale sau de consecinţă, pentru sumele cheltuite în utilizarea sau cultivarea acestor seminţe, nici pentru recoltarea produsului rezultat din aceste seminţe.

Furnizorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un fel de pierderi datorate bolilor germinative.

Pentru daunele produse în timpul transportului, firma care se ocupă de livrare este răspunzătoare.

Orice reclamaţie privind aspectul exterior sau puritatea seminţelor se va face în maximum 3 zile de la data intrării produsului în posesia cumpărătorului, iar reclamaţiile cu privire la germinarea seminţelor se vor face in maximum 7 zile după perioada normată de germinare.

Toate reclamaţiile trebuiesc însoţite de dovada achiziţiei produsului – bonul fiscal sau factura.

Odată cu comandarea produselor, se consideră ca aţi acceptat termenii si condiţiile noastre.

Marfa comandată va ramâne în posesia noastră pâna la achitarea integrală a comenzii.

Odată cu achiziţia şi intrarea în posesie a mărfii, clientul trebuie să respecte Normele de igienă şi Normele de Protecţia Muncii de pe ambalaj, completate cu cele de mai jos.

11. Măsuri de igienă şi protecţie

Este obligaţia cumpărătorului de a citi eticheta pentru a cunoaşte tratamentele utilizate şi orice recomandare relativă. Seminţele tratate pot fi toxice, fiind periculoase în caz de ingestie, inhalare sau absorbţie prin piele. Dacă aţi intrat în contact direct cu ele, spălaţi bine ochii şi mâinile cu apă şi săpun.

În caz de intoxicare consultaţi medicul.

Nu se utilizează ca aliment, furaj sau pentru obţinerea de uleiuri.

Nu le lasaţi la îndemâna copiilor.

12. Răspunderea contractuală

a) Părţile se obligă să respecte şi să execute contractul întocmai şi cu bună credinţă, cu seriozitate şi sinceritate.

b) Ambele părţi se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc asupra derulării contractului.

c) Neexecutarea, executarea defectuasă sau executarea cu întârziere a obligaţiilor comerciale asumate prin Contract angajează răspunderea pentru partea în culpă, în condiţiile Codului Comercial completat cu Codul Civil.

13. Modificarea şi rezilierea contractului

Nici una din părţi nu poate modifica unilateral contractul. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voinţă al părţilor exprimat în scris.

Rezilierea contractului se poate face de către părţi, dacă una din ele nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate, sau invocând cazul de Forţă majoră. În ambele cazuri trebuie notificată cealaltă parte în termen de trei zile de la data constatării neîndeplinirii obligaţiilor sau a cazului de forţă majoră.

14. Forţa majoră

Prin Forţă majoră se înţelege un eveniment mai presus de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică partea care îl invocă să-şi execute obligaţiile asumate prin contract.

Forţa majoră exonerează de răspundere Partea care îl invocă, cu obligaţia notificării partenerului contractual în termen de 3 zile calendaristice de la apariţie şi a dovedirii cazului de forţă majoră în condiţiile legii.

Dacă nu se procedează la anunţarea în condiţiile şi termenele prevăzute mai sus, a începerii şi a încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.

Greva sau oricare alt conflict de muncă care apare la furnizor, la operatorii de transport sau la alţi parteneri, care afectează activitatea de producţie, de logistică sau de comercializare, constituie caz de forţă majoră indiferent dacă ulterior acţiunea este declarată nelegală de către instanţele judecătoreşti.

15. Litigii

Contractul se supune Legii române.

Prima încercare de rezolvare a eventualelor neînţelegeri se va face pe cale amiabilă. Orice dispută legală se va soluţiona prin implementarea Legii Române de către Curtea de Justiţie, în oraşul firmei furnizoare. Orice altă formă de arbitrare va fi la cerere şi de comun acord.

Orice diferend sau litigiu rezultat din prezentul contract, şi/sau relativ la derularea, valabilitatea, interpretarea, execuţia, încetarea şi/sau a efectelor sale, precum şi orice litigiu relativ la produsul achiziţionat, pe care părţile nu au reuşit să-l soluţioneze pe cale amiabilă, va fi supus spre soluţionarea exclusivă a instanţelor judecătoreşti competente de la sediul social al S.C DORADDA S.R.L

Prezenta clauză se aplică oricărui litigiu, indiferent de natura acestuia.

16. Dispoziţii finale

a) Până la data la care clientul a intrat în posesia bunului contractat, nici una din părţile contractante nu va transmite drepturile şi obligaţiile sale unei terţe persoane, fără acordul scris şi prealabil al celeilalte părţi.

b) Clauzele lovite de nulitate nu afectează în nici un fel Contractul în întregul său. Aceste clauze se vor considera înlocuite cu prevederile legale corespunzătoare raporturilor juridice reglementate.

c) Varianta în limba română a formulărilor din ”Termeni şi Condiţii Generale de Vânzare” este de bază, după ea trebuind să fie făcute traducerile.

d) Este responsabilitatea clientului să traducă cu rigurozitate varianta din limba română a formulărilor din ”Termeni şi Condiţii Generale de Vânzare”

e) În caz de litigiu, se iau în considerare numai formulările din varianta în limba română a ”Termenilor şi Condiţiilor Generale de Vânzare”.

S. C DORADDA S.R.L.

Protecţia datelor

Protecţia datelor

NOTIFICARE PRIVIND POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 al Parlamentului European - GDPR, si reglementarilor nationale, în calitate de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, va informam despre scopurile si metodele de prelucrare a datelor dvs. personale.

1. DEFINITII

Termeni folositi vor avea urmatorul inteles:

Date cu caracter personal: orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila cu referire la un element de identificare, cum ar fi: nume, prenume, cod numeric personal, date despre locatie, ID online….

Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operatie, efectuata asupra datelor personale, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, conservarea, utilizarea, transmiterea, difuzarea, compararea, limitarea, blocarea, anularea, distrugerea….etc.

2. TIPURI DE DATE PROCESATE

Datele sunt colectate direct de la partea interesata în momentul înregistrarii pe site-ul Web sau în baza de date. Urmatoarele date personale intra sub incidenta reglementarilor legale privind protectia datelor cu caracter personal: numele, prenumele, adresa de e-mail si de resedinta, CNP, data si locul nasterii, achizitii, informatiile de cautare de pe site-ul nostru prin intermediul modulelor cookie, adresa IP, tipul de browser si dispozitivul utilizat.

3. SCOPUL PROCESARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date nu proceseaza date care nu sunt strict necesare pentru scopurile prezentate mai jos. Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv în urmatoarele scopuri:

a) sa imbunatateasca furnizarea serviciilor oferite, îndeplinind corect si in timp util obligatiile care decurg din relatia stabilita cu persoana interesata, prin accesarea site-urilor, inclusiv trimiterea de comunicari, informari, legaturi, convorbiri…

b) în scopuri administrative si financiar- contabile.

c) pentru înregistrarea in lista de servicii oferite de operatorul de date cu caracter personal, prin telefon, e-mail, fax, SMS sau MMS.

d) pentru a defini profilul comercial al persoanei interesate, prin detectarea obiceiurilor de consum, monitorizarea gradului satisfactie al clientului pentru a asigura o mai buna satisfacere a nevoilor acestuia, pentru a trimite materiale informative, publicitare, prin intermediul e-mail, fax, SMS sau MMS.

e) solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor.

4. CONFIRMAREA ACCEPTARII UTILIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Consimtamantul dumneavoastra pentru furnizarea de date cu caracter personal în scopurile indicate la literele „a“ si „b“ este o conditie necesara si obligatorie pentru colaborarea noastra.

Consimtamântul pentru scopurile indicate la punctele „c - d” este optional.

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, este consimtamantul expres, voluntar si liber exprimat. Consimtamantul poate fi retras in orice moment.

5. MODUL DE PROCESARE A DATELOR

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate folosind metodele adecvate pentru a garanta securitatea si confidentialitatea datelor, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 si cu legislatia nationala in vigoare. Vor fi luate toate masurile tehnice, calculator, siguranta organizationala, logistica si procedurala, astfel încât sa fie asigurat un nivel adecvat de protectie, în conditiile prevazute de reglementarile legale, care sa permita numai accesul persoanelor imputernicite de operatorul de date cu caracter personal. Numai informatiile relevante vor fi procesate si stocate. Datele vor fi gestionate si protejate în medii si pe suporturi al caror acces va fi sub control constant.

6. COMUNICAREA sI TRANSMITEREA DATELOR

Datele pot fi comunicate:

a) tuturor subiectilor, inclusiv autoritatilor publice care au acces la date cu caracter personal în temeiul dispozitiilor legale;

b) unor terte parti ale caror produse sau servicii sunt oferite sau vândute prin operatorul de date cu caracter personal;

e) companiilor, consultantilor sau profesionistilor responsabili de instalarea, întretinerea, actualizarea si gestionarea hardware-ului si a software-ului pe care operatorul de date personale le utilizeaza pentru a furniza serviciile;

f) entitati publice si/sau private, persoane fizice si/sau persoane juridice (birouri juridice si judiciare, autoritati administrative si fiscale, camere de comert, camere si oficii de munca etc.), în cazul în care este necesara comunicarea pentru îndeplinirea corecta a obligatiilor contractuale asumate, precum si a obligatiile care decurg din lege.

Nu vor fi furnizate date pentru scopuri statistice sau de cercetare. Nu vor fi furnizate date firmelor straine si firmelor care nu sunt pe teritoriul Romaniei.

7. RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

In conformitate cu art. 28 din Regulamentul UE nr. 679/2016 responsabilitatea integrala este a operatorului de date.

8. STOCAREA DATELOR

Datele cu caracter personal vor fi pastrate pe timpul aferent asigurarii furnizarii serviciilor. Ele vor fi stocate si procesate în scopul verificarii obiceiurilor de consum si de marketing, pentru o perioada de timp prevazuta de lege si a prevederilor Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Dupa aceasta perioada, datele personale vor fi transformate în forma anonima, pentru a nu permite identificarea partilor interesate. Accesul la datele cu caracter personal se acorda numai persoanelor autorizate si numai in scopul indeplinirii sarcinilor specifice aferente indeplinirii scopurilor mentionate, sub obligatia pastrarii confidentialitatii.

9. DREPTURILE PARTII INTERESATE

In baza legislatiei în vigoare si a conditiilor prevazute de GDPR, persoana interesata are dreptul sa obtina:

– informatii cu privire la originea datelor cu caracter personal, scopurile si metodele de prelucrare, temeiul juridic al prelucrarii;

– indicarea detaliilor de identificare a controlorului de date si al procesatorilor de date;

– indicatii despre subiectii sau categoriile de subiecti carora le-ar putea fi comunicate datele;

– indicarea perioadei de pastrare a datelor cu caracter personal , sau daca acest lucru nu este posibil, a criteriilor utilizate pentru a determina aceasta perioada;

– accesul, actualizarea, rectificarea sau integrarea datelor;

– anularea fara întârziere nejustificata sau limitarea prelucrarii;

– în cazul procesarii bazate pe consimtamântul persoanei interesate sau prin utilizarea mijloacelor automate, portabilitatea datelor într-un format utilizat în mod obisnuit si care poate fi citit de orice dispozitiv si dreptul de a le transfera la un alt operator de date.

- sa revoce consimtamântul dat ;

- sa inainteze o plângere catre o autoritate de supraveghere;

- sa faca obiectii privind modul de prelucrare a datelor personale furnizate în scop: informativ, de comercializare, de expediere a materialelor publicitare, pentru efectuarea de studii de piata sau de comunicare comerciala.

10. REGULI DE EXERCITARE A DREPTURILOR

Drepturile de mai sus pot fi exercitate prin cerere fara formalitati catre operatorul de date cu caracter personal, cerere ce se trimite la adresa doraddasrl@yahoo.com.

11. OBLIGATIILE OPERATORULUI pentru PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC DORADDA SRL, in calitate de Operator de Date, va prelucra in scop comercial datele  puse la dispozitie de catre client si se oblige sa respecte urmatoarele regului:

- se va limita prelucrarea datelor strict conform precizarilor din NOTIFICARE, si numai in scopul derularii contractului, excluzind orice prelucrare sau utilizare a datelor personale in scopuri proprii.

- operatiunile de prelucrare se vor limita la: acces, inregistrare, organizare, structurare, stocare, utilizare in vederea derularii contractului, iar la finalul acestuia se vor mai pastra pentru o perioada de 5 ani dupa care vor fi sterse.

- se vor lua toate masurile tehnice si organizatorice necesare asigurarii unui nivel de securitate corespunzator al prelucrarii datelor.

- nu se va permite utilizarea si prelucrarea datelor de catre terti altfel decat numai cu acceptul expres al clientului. Prin terti se intelege orice alta persoana decat cele doua parti ale contractului.

- SC DORADDA SRL va informa clientul despre orice incident de securitate, orice cerere legala obligatorie formulate de o autoritate publica sau orice cerere sau plingere referitoare la obligatiile clientului.

12. CONSIMTAMANT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avaind in vedere prevederile din NOTIFICAREA PRIVIND POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL, imi exprim consimtamantul  in cunostiinta de cauza, in mod expres si neechivoc  pentru  prelucrarea datelor personale: nume, prenume, data si locul nasterii, cod numeric personal, nr si serie carte de identitate, domiciliul stabil, nr telefon/mobil, adresa mail – in vederea derularii de operatiuni  comerciale, evenimente si studii de marketing, lansari de produse noi, oferte de fidelizare, notificari si informatii despre produsele si serviciile solicitate, contactului personal pentru buna functionare a relatiei reciproce furnizor – client.

Imi exprim consimtamantul  in cunostiinta de cauza, in mod expres si neechivoc  pentru ca Operatorul de date cu caracter personal, sa poata efectua cu datele mele personale urmatoarele operatiuni de prelucrare: colectare, inregistrare, organizare, consultare-verificare, stocare, stergere.

In cazul firmelor, datele prelucrate vor fi: denumire, adresa sediu social si puncte de lucru, CUI, nr. Inregistrare la Registrul Comertului, banca si numarul contului bancar, nr telefon/mobil, adresa mail, date despre reprezentantul legal.

Datele personale vor putea fi prelucrate de catre SC DORADDA SRL identificata prin CUI: RO 1828002, J35/194/1992.

Am luat la cunostiinta ca durata maxima de prelucrare a datelor personale este de 5 ani de la momentul acordarii si ca imi pot retrage oricand consimtamantul printr-o solicitare la adresa de mail: doraddasrl@yahoo.com, sau la adresa postala: SC DORADDA SRL, Timisoara, bul. Liviu Rebreanu 18c, jud. Timis, Romania.

13. DISPOZITII FINALE

In cazul unor eventuale litigii, varianta în limba română a formulărilor din NOTIFICARE PRIVIND POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONALeste de bază, după ea trebuind să fie făcute traducerile in alte limbi. Este responsabilitatea clientului să traducă cu rigurozitate varianta din limba română a formulărilor din NOTIFICARE PRIVIND POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 

20.08.2018  S.C DORADDA S.R.L