Termeni şi Condiţii S.C. Doradda S.R.L.

 

Termeni şi Condiţii Generale de Vânzare

1. Contract – este acordul de voinţă al părţilor prezentat sub forma de ”Termeni şi Condiţii Generale de Vânzare”

2. Client – este persoana fizică sau juridică care încheie contractul, personal sau prin împuterniciţi.

3. Acţiune comercială – acţiunea prin care furnizorul oferă clientului condiţii mai avantajoase într-un anumit moment.

4. Operaţiunile comerciale

Acesti “Termeni şi Condiţii generale de Vânzare” constituie baza tuturor ofertelor şi operaţiunilor noastre comerciale.

Toate activităţile comerciale se vor realiza în conformitate cu “Termenii şi Condiţiile generale de Vânzare” stipulate mai jos, condiţii care vor fi recunoscute şi acceptate de fiecare cumpărător odată cu confirmarea respectiv trimiterea comenzii.

Comanda şi confirmarea comenzii dumneavoastră la firma nostră înseamnă că aţi luat la cunoştinţă şi acceptaţi termenii si condiţiile impuse de noi.

“Termeni şi Condiţii generale de Vânzare” au fost editate astfel încât să fie în concordanţă cu standardele profesionale şi cu regulile practicate pe plan naţional şi internaţional, şi se aplică la toate ofertele de preţ şi la toate operaţiile economice realizate cu clienţii noştri. Orice excepţie va trebui să fie confirmată în scris.

Preţurile - reprezintă valoarea netă a produselor şi vă vor fi comunicate în funcţie de cantitatea pe care o comandaţi. Toate preţurile sunt exprimate în Lei(RON) pentru vânzările din România, şi în Euro pentru clienţii din străinătate.

Preţurile sunt franco la furnizor, la care se adaugă costurile de transport şi taxele vamale specifice fiecărei ţări.

Înainte de a comanda produsele, vă rugăm informaţi-vă despre reglementările vamale ale ţării dumneavoastră.

5. Comenzile

Fiecare comandă va fi confirmată în scris sau printr-un mail.

Toate comenzile vor fi onorate în măsura în care acest lucru este posibil.

In caz de condiţii meteo nefavorabile, de culturi calamitate sau de calamităţi naturale, comenzile vor fi onorate în măsura posibilităţilor sau vor fi anulate cu înştiinţarea clienţilor.

6. Returnarea produselor

Puteţi înapoia marfa comandată în maximum 14 zile de la comandare, iar noi vă vom restitui banii. Anularea sau anunţarea trimiterii unei comenzi înapoi la firma noastră, din orice motiv s-ar produce ea, se poate face pe e-mail, sau în scris prin poştă.

Pentru a fi acceptată marfa înapoi şi a vi se restitui banii, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

  • Plicurile de seminţe trebuie să fie nedeschise şi intacte, şi ambalajul celorlalte produse trebuie să fie intact.
  • Se vor accepta numai acele produse care au ambalajul intact.
  • Cheltuielile de returnare a mărfii vor fi suportate de către client.
  • În urma tranzacţiei vă vom trimite banii înapoi în contul dumneavoastră.

7. Modalităţi de plată

Pentru clienţii cu vechime se acordă facilităţi de plată, fiecăruia în parte. Orice factură rămasă neplătită după perioada de graţie, va purta o penalitate ce se va adăuga valorii iniţiale până la achitare. Produsele nu vor intra în posesia clientului, până ce acesta nu achită integral preţul de achiziţie.

Pentru clienţii noi, achitarea se face înainte de livrare.

8. Proprietatea intelectuală

Orice proprietate intelectuală sau industrială a S.C DORADDA S.R.L – soiuri, mărci, semne distinctive, brevete, nume de domeniu, numele companiei, brevete de design, modele înregistrate, drepturile de autor – sunt proprietatea firmei şi formează o parte a fondului comercial al acesteia, şi nici un client nu are dreptul de a se folosi de acestea numai în cazul în care vor primi un accept scris din partea firmei noastre.

9. Garanţia calităţii

Întregul sortiment de seminţe pe care îl oferim este testat în ceea ce priveşte coeficientul de germinaţie şi este însoţit de certificate de calitate. Coeficientul de germinaţie este în limitele standardelor EU, pentru fiecare specie în parte.

Descrierile caracteristicilor varietăţilor din acest catalog sunt conforme cu specificaţiile oferite de producător.

Orice poză de pe eticheta înfăţişează doar specia, varietatea putând fi diferită faţă de imagine prin nuanţe de culoare, formă sau mărime.

Nu se poate garanta o lipsă totală de boli, în ciuda luării tuturor măsurilor rezonabile împotriva agenţilor patogeni.

Nici o livrare nu este posibilă înainte de terminarea testelor care atestă calitatea materialului săditor.

10. Obligaţii şi responsabilităţi

Performanţele şi culoarea varietăţilor pot varia în funcţie de zona geografică şi condiţiile de creştere.

Perioada de vegetaţie depinde de metoda de semănare/plantare, densitate, epoca de semănat şi condiţiile pedoclimatice locale.

Este responsabilitatea cumpărătorului să stabilească dacă seminţele sunt potrivite pentru condiţiile sale de cultură.

Producătorul trebuie să utilizeze aceste seminţe conform cu propriile sale cunoştinţe şi în funcţie de condiţiile locale pedoclimatice.

Obligaţiile furnizorului de seminţe de a compensa pierderile şi daunele sunt strict limitate la achitarea contravalorii seminţelor sau înlocuirea acestora.

Nu va fi inclusă nici un fel de sumă pentru daune incidentale sau de consecinţă, pentru sumele cheltuite în utilizarea sau cultivarea acestor seminţe, nici pentru recoltarea produsului rezultat din aceste seminţe.

Furnizorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un fel de pierderi datorate bolilor germinative.

Pentru daunele produse în timpul transportului, firma care se ocupă de livrare este răspunzătoare.

Orice reclamaţie privind aspectul exterior sau puritatea seminţelor se va face în maximum 3 zile de la data intrării produsului în posesia cumpărătorului, iar reclamaţiile cu privire la germinarea seminţelor se vor face in maximum 7 zile după perioada normată de germinare.

Toate reclamaţiile trebuiesc însoţite de dovada achiziţiei produsului – bonul fiscal sau factura.

Odată cu comandarea produselor, se consideră ca aţi acceptat termenii si condiţiile noastre.

Marfa comandată va ramâne în posesia noastră pâna la achitarea integrală a comenzii.

Odată cu achiziţia şi intrarea în posesie a mărfii, clientul trebuie să respecte Normele de igienă şi Normele de Protecţia Muncii de pe ambalaj, completate cu cele de mai jos.

11. Măsuri de igienă şi protecţie

Este obligaţia cumpărătorului de a citi eticheta pentru a cunoaşte tratamentele utilizate şi orice recomandare relativă. Seminţele tratate pot fi toxice, fiind periculoase în caz de ingestie, inhalare sau absorbţie prin piele. Dacă aţi intrat în contact direct cu ele, spălaţi bine ochii şi mâinile cu apă şi săpun.

În caz de intoxicare consultaţi medicul.

Nu se utilizează ca aliment, furaj sau pentru obţinerea de uleiuri.

Nu le lasaţi la îndemâna copiilor.

12. Răspunderea contractuală

a) Părţile se obligă să respecte şi să execute contractul întocmai şi cu bună credinţă, cu seriozitate şi sinceritate.

b) Ambele părţi se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc asupra derulării contractului.

c) Neexecutarea, executarea defectuasă sau executarea cu întârziere a obligaţiilor comerciale asumate prin Contract angajează răspunderea pentru partea în culpă, în condiţiile Codului Comercial completat cu Codul Civil.

13. Modificarea şi rezilierea contractului

Nici una din părţi nu poate modifica unilateral contractul. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voinţă al părţilor exprimat în scris.

Rezilierea contractului se poate face de către părţi, dacă una din ele nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate, sau invocând cazul de Forţă majoră. În ambele cazuri trebuie notificată cealaltă parte în termen de trei zile de la data constatării neîndeplinirii obligaţiilor sau a cazului de forţă majoră.

14. Forţa majoră

Prin Forţă majoră se înţelege un eveniment mai presus de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică partea care îl invocă să-şi execute obligaţiile asumate prin contract.

Forţa majoră exonerează de răspundere Partea care îl invocă, cu obligaţia notificării partenerului contractual în termen de 3 zile calendaristice de la apariţie şi a dovedirii cazului de forţă majoră în condiţiile legii.

Dacă nu se procedează la anunţarea în condiţiile şi termenele prevăzute mai sus, a începerii şi a încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.

Greva sau oricare alt conflict de muncă care apare la furnizor, la operatorii de transport sau la alţi parteneri, care afectează activitatea de producţie, de logistică sau de comercializare, constituie caz de forţă majoră indiferent dacă ulterior acţiunea este declarată nelegală de către instanţele judecătoreşti.

15. Litigii

Contractul se supune Legii române.

Prima încercare de rezolvare a eventualelor neînţelegeri se va face pe cale amiabilă. Orice dispută legală se va soluţiona prin implementarea Legii Române de către Curtea de Justiţie, în oraşul firmei furnizoare. Orice altă formă de arbitrare va fi la cerere şi de comun acord.

Orice diferend sau litigiu rezultat din prezentul contract, şi/sau relativ la derularea, valabilitatea, interpretarea, execuţia, încetarea şi/sau a efectelor sale, precum şi orice litigiu relativ la produsul achiziţionat, pe care părţile nu au reuşit să-l soluţioneze pe cale amiabilă, va fi supus spre soluţionarea exclusivă a instanţelor judecătoreşti competente de la sediul social al S.C DORADDA S.R.L

Prezenta clauză se aplică oricărui litigiu, indiferent de natura acestuia.

16. Dispoziţii finale

a) Până la data la care clientul a intrat în posesia bunului contractat, nici una din părţile contractante nu va transmite drepturile şi obligaţiile sale unei terţe persoane, fără acordul scris şi prealabil al celeilalte părţi.

b) Clauzele lovite de nulitate nu afectează în nici un fel Contractul în întregul său. Aceste clauze se vor considera înlocuite cu prevederile legale corespunzătoare raporturilor juridice reglementate.

c) Varianta în limba română a formulărilor din ”Termeni şi Condiţii Generale de Vânzare” este de bază, după ea trebuind să fie făcute traducerile.

d) Este responsabilitatea clientului să traducă cu rigurozitate varianta din limba română a formulărilor din ”Termeni şi Condiţii Generale de Vânzare”

e) În caz de litigiu, se iau în considerare numai formulările din varianta în limba română a ”Termenilor şi Condiţiilor Generale de Vânzare”.

S. C DORADDA S.R.L.